BibliaOrtodoxa.ro
Acasă Tâlcuiri Resurse Despre Contact
Numerii

Capitolul 3
1. Iată acum spiţa neamului lui Aaron şi a lui Moise, din timpul când a grăit Domnul cu Moise pe Muntele Sinai, şi iată numele fiilor lui Aaron:
2. Nadab, întâiul născut, Abiud, Eleazar şi Itamar.
3. Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, preoţi miruiţi, care au fost sfinţiţi, ca să slujească cele ale preoţiei.
4. Insă Nadab ş: Abiud au murit înaintea feţei Domnului, când au adus foc străin înaintea feţei Domnului în pustiul Sinai, neavând copii, şi au rămas preoţi numai Eleazar şi Itamar cu tatăl lor Aaron.
5. Atunci a grăit Domnul cu Moise şi a zis:
6. "Ia seminţia lui Levi şi o pune la îndemâna lui Aaron preotul, ca să-l ajute în slujba lui.
7. Să fie de pază în locul lui şi în locul fiilor lui Israel la cortul adunării; să facă slujbele la cort;
8. Să păstreze toate lucrurile cortului adunării, să străjuiască în locul fiilor lui Israel şi să facă slujbele la cort.
9. Dă pe leviţi la îndemâna lui Aaron, fratele tău, şi fiilor lui, preoţilor; să-Mi fie dăruiţi Mie dintre fiii lui Israel.
10. Iar lui Aaron şi fiilor lui încredinţează-le cortul adunării, ca să-şi păzească datoria lor preoţească şi toate cele de la jertfelnic şi de după perdea; iar de se va apropia cineva străin, să fie omorât".
11. Şi a grăit Domnul cu Moise şi a zis:
12. "Iată, Eu am luat din fiii lui Israel pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi, în locul tuturor celor ce se nasc întâi în Israel şi aceia vor fi în locul acestora.
13. Leviţii să fie ai Mei, căci toţi întâi-născuţii sunt ai Mei. În ziua când am lovit pe toţi întâi-născuţii în pământul Egiptului, atunci Mi-am sfinţit pe toţi întâi-născuţii lui Israel de la om până la dobitoc şi aceştia să fie ai Mei. Eu sunt Domnul".
14. Iarăşi a grăit Domnul cu Moise, în pustiul Sinai, şi a zis:
15. "Numără pe fiii lui Levi, după familiile lor, după neamurile lor; pe toţi cei de parte bărbătească, de la o lună în sus să-i numeri".
16. Şi i-au numărat Moise şi Aaron, după cuvântul Domnului, cum le poruncise Domnul.
17. Iată dar care sunt fiii lui Levi, după numele lor: Gherşon, Cahat şi Merari.
18. Iar numele fiilor lui Gherşon, după neamurile lor, sunt: Libni şi Şimei.
19. Fiii lui Cahat, după neamurile lor, sunt: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.
20. Fiii lui Merari, după neamurile lor, sunt: Mahli şi Muşi. Acestea sunt neamurile lui Levi, după familiile lor.
21. Din Gherşon au ieşit neamul lui Libni şi neamul lui Şimei: aceste neamuri sunt din Gherşon.
22. Socotindu-se la număr tot cel de parte bărbătească, de la o lună în sus, s-au numărat în neamul lui Gherşon şapte mii cinci sute.
23. Fiii lui Gherşon trebuia să se aşeze cu tabăra în urma cortului, spre asfinţit.
24. Eliasaf, fiul lui Lael, era căpetenia familiei fiilor lui Gherşon.
25. Fiii lui Gherşon la cortul adunării aveau să păzească cortul şi acoperişul lui, perdeaua de la uşa cortului adunării,
26. Perdelele curţii, perdeaua de la intrarea curţii celei dimprejurul cortului şi jertfelnicului, frânghiile şi toate uneltele lor.
27. Din Cahat a ieşit familia lui Amram, familia lui Iţhar, familia lui Hebron şi familia lui Uziel: aceste familii sunt din Cahat.
28. Socotindu-se la număr tot cel de parte bărbătească, de la o lună în sus, s-au numărat în neamul acesta opt mii trei sute. Ei păzeau locaşul sfânt.
29. Familiile fiilor lui Cahat trebuia să-şi aşeze tabăra lângă cort, în partea de miazăzi;
30. Iar căpetenie în familiile neamului lui Cahat era Elţafan, fiul lui Uziel.
31. În paza lor se afla chivotul, masa, sfeşnicul, jertfelnicul, vasele sfinte, care se întrebuinţează la slujbe, şi perdeaua cu toate ale ei.
32. Căpetenie peste căpeteniile leviţilor era Eleazar, fiul preotului Aaron , care era rânduit să privegheze pe cei ce aveau în păstrare locaşul sfânt.
33. Din Merari au ieşit familia lui Mahli şi familia lui Muşi; aceste familii sunt din Merari.
34. Socotindu-se la număr tot cel de parte bărbătească de la o lună în sus, s-au numărat în neamul acesta şase mii două sute;
35. Iar căpetenie peste familiile din neamul lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihael. Aceştia trebuia să-şi aşeze tabăra lângă cort, în partea de miazănoapte.
36. În paza fiilor lui Merari s-au rânduit scândurile dimprejurul cortului, pârghiile lui, stâlpii lui, postamentele acestora, şi toate lucrurile şi uneltele lor,
37. Stâlpii curţii din toate părţile ei, postamentele lor, ţăruşii curţii şi frânghiile ei.
38. Iar în partea de dinainte a cortului adunării, spre răsărit, trebuia să-şi aşeze tabăra Moise şi Aaron şi fiii acestuia, cărora li se încredinţase paza locaşului sfânt în locul fiilor lui Israel. Iar de se va apropia vreun străin, să fie omorât.
39. Deci toţi leviţii număraţi, pe care i-au numărat Moise şi Aaron, cum poruncise Domnul, după neamurile lor, parte bărbătească, de la o lună în sus, au fost douăzeci şi două de mii.
40. Apoi a zis Domnul către Moise: "Socoteşte pe tot bărbatul întâi-născut dintre fiii lui Israel, de la o lună în sus, şi ia numărul numelor lor.
41. Şi în locul tuturor întâi-născuţilor ai fiilor lui Israel, să iei pentru Mine pe leviţi. Eu sunt Domnul. Şi vitele leviţilor să le iei în locul a tot întâi-născutului din vitele fiilor lui Israel".
42. Şi a numărat Moise, după cum îi poruncise Domnul, pe toţi întâi-născuţii dintre fiii lui Israel;
43. Şi întâi-născuţii de parte bărbătească de la o lună în sus, după numărul numelor, au fost toţi douăzeci şi două de mii două sute şaptezeci şi trei.
44. Şi a grăit Domnul cu Moise şi a zis:
45. "Ia pe leviţi în locul tuturor întâi-născuţilor fiilor lui Israel şi vitele leviţilor în locul vitelor lor, şi să fie leviţii ai Mei. Eu sunt Domnul!
46. Iar ca răscumpărare pentru cei două sute şaptezeci şi trei de întâi-născuţi ai fiilor lui Israel, care trec peste numărul leviţilor,
47. Să iei câte cinci sicli de cap, socotind câte douăzeci de ghere într-un siclu, după siclul sfânt,
48. Şi argintul acesta să-l dai lui Aaron şi fiilor lui, ca răscumpărare pentru cei ce prisosesc peste numărul lor".
49. Şi adunând Moise argintul de răscumpărare pentru întâi-născuţii lui Israel, care treceau peste numărul leviţilor,
50. S-au găsit o mie trei sute şaizeci şi cinci de sicli, după siclul sfânt.
51. Şi a dat Moise argintul de răscumpărare, pentru cei ce prisoseau, lui Aaron şi fiilor lui, după cuvântul Domnului, precum poruncise Domnul lui Moise.