BibliaOrtodoxa.ro
Acasă Tâlcuiri Resurse Despre Contact
Cartea a doua a Regilor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Capitolul 23
1. Iată cele din urmă cuvinte ale lui David: "Cuvintele lui David, fiul lui Iesei, Graiurile bărbatului suspus, Ale unsului lui Dumnezeu, celui din Iacov, Ale dulcelui cântăreţ din Israel:
2. "Duhul Domnului grăieşte prin mine, Şi cuvântul Lui este pe limba mea.
3. Dumnezeul lui Israel a vorbit. Tăria lui Israel mi-a zis: Cel ce domneşte între oameni cu dreptate.
4. E a lumina dimineţii când răsare soarele, E ca dimineaţa fără nori, Ca razele după ploaie ce fac să răsară iarba din pământ.
5. Nu este aşa oare, casa mea la Dumnezeu? Căci legământ veşnic a încheiat El cu mine, Aşezământ pe veci şi neschimbat, Şi El face să răsară toată voia şi nădejdea mea!
6. Iar cei răi sunt ca spinii aruncaţi, Care nu se pot lua cu mâna;
7. Ci se iau cu fierul sau cu coada unei suliţi, Şi-n răspântii de foc se ard".
8. Iată acum şi numele vitejilor lui David: Ioşeb-Başebet Taşchemonitul, unul dintre marile căpetenii. Acesta şi-a ridicat lancea sa asupra a opt sute de oameni deodată şi i-a ucis.
9. După el vine Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahohi, unul din cei trei viteji care împreună cu David au înfruntat pe Filisteni, când se adunaseră la război şi când Israeliţii se retrăseseră pe înălţimi.
10. Acesta s-a ridicat atunci şi a lovit în Filisteni până ce i-a obosit şi i s-a lipit mâna de sabia sa. În ziua aceea a dat Domnul biruinţă mare şi poporul s-a dus după el, numai ca să adune pe cei ucişi.
11. După el vine Şama, fiul lui Aghe, din Harar. Când Filistenii s-au adunat la Lehi, unde era o ţarină semănată cu linte, şi când poporul a fugit de Filisteni,
12. Acesta a rămas în ţarină şi a apărat-o, bătând pe Filisteni. Atunci Domnul a dat biruinţă mare.
13. Aceştia trei mai însemnaţi din cele treizeci de căpetenii s-au dus şi au intrat în vremea secerişului la David în peştera Adulam, când cetele Filistenilor tăbărâseră în valea Refaim.
14. David se afla într-un loc întărit, iar o ceată de Filisteni era în Betleem.
15. Şi fiindu-i sete lui David, a zis: "Cine mă va adăpa cu apă din fântâna Betleemului cea de la poartă?"
16. Atunci aceşti trei viteji au străbătut prin tabăra Filistenilor, au scos apă din fântâna Betleemului cea de la poartă şi au adus-o lui David; dar el n-a vrut s-o bea, ci a vărsat-o înaintea Domnului, zicând:
17. "Să mă ferească Dumnezeu să fac una ca aceasta! Aceasta nu este, oare, sângele oamenilor, care şi-au pus viaţa în primejdie?" Şi n-a vrut să bea. Iată ce-au făcut aceşti trei viteji.
18. Abişai, fratele lui Ioab, fiul Ţeruiei, era întâiul între alţi trei. El a ucis cu suliţa sa trei sute de oameni şi era în mare cinste între aceşti trei.
19. Între aceşti trei el era cel mai de seamă şi căpetenie, dar cu cei trei de mai sus nu se asemăna.
20. Benaia, fiul lui Iehoiada, un om din Cabţeel, viteaz şi vestit prin fapte mari, a ucis pe cei doi fii ai lui Ariel Moabitul şi s-a coborât într-o groapă şi a ucis un leu pe vreme de iarnă.
21. Tot el a ucis un egiptean de o statură falnică. Egipteanul avea suliţă în mână, iar el s-a dus la acela cu un băţ, i-a smucit suliţa şi l-a ucis cu ea.
22. Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, şi era mult preţuit de cei trei.
23. El era cel mai de seamă între cei treizeci, dar cu cei trei de mai sus nu se asemăna. Şi David l-a primit între cei mai de aproape sfetnici ai săi.
24. Asael, fratele lui Ioab, este din numărul celor treizeci, Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem.
25. Şama Haroditeanul; Elica Haroditeanul;
26. Heleţ Paltianul; Ira, fiul lui Icheş, din Tecoa;
27. Abiezer din Anatot; Mebunai din Huşa.
28. Ţalmon Ahohitul; Maharai din Netof,
29. Heleb, fiul lui Baana, din Netof; Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin;
30. Benaia din Piraton; Hidai din Nahale-Gaaş;
31. Abi-Baal din Araba; Azmavet din Bahurim;
32. Eliahba din Şaalbon; Ionatan unul din fiii lui Iaşen;
33. Şama din Harar; Ahiam, fiul lui Şarar, din Arar;
34. Elifelet, fiul lui Ahasbai, fiul unui Maacatean; Eliam, fiul lui Ahitofel, din Ghilo;
35. Heţrai din Carmel; Paarai din Arba;
36. Igal, fiul lui Natan, din Ţoba; Bani din Gad.
37. Ţelec Amonitul; Naharai din Beerot, armaşul lui Ioab, fiul Ţeruiei.
38. Ira din Ieter; Gareb din Ieter;
39. Urie Heteul. De toţi treizeci şi şapte.